Torsten och Sirkka Söderholms fond

Information för bidragsansökan ur Torsten och Sirkka Söderholms fond

Helsingforsregionens hörselförening rf har genom testamente erhållit medel av Torsten och Sirkka Söderholm för en fond vars avkastning skall användas till att understöda svenskspråkiga hörselskadade i Finland.

 

Fondens ändamål är

  • att främja utbildning och studier
  • sprida information om förändringar och utveckling inom hörselområdet samt
  • stödja verksamhet som syftar till att de som har hörselnedsättning eller är döva lyckas möta sitt handikapp med en positiv attityd

 

Ansökningar skall riktas till Styrelsen för Helsingforsregionens hörselförening rf

Ansökningstiden är 01.04. – 30.04

 

En redogörelse för sökandens hörsel är önskvärd.

Utdelning av understöd eller stipendier sker årligen före utgången av september månad.
Den som fått bidrag från fonden skall ge en skriftlig redogörelse för hur bidraget användes.
Redogörelsen skall vara styrelsen till handa senast i mars följande år.

Föreningen anmäler bidraget till Skatteförvaltningen.

Ansökning per post

Ansökningar, redogörelser och eventuella frågor kan skickas till:
Helsingforsregionens hörselförening rf
Tölögatan 10 B 9
00100 Helsingfors

Elektronisk ansökan

Söderholms fond
Samtycke