Torsten och Sirkka Söderholms fond 2019

Information för bidragsansökan ur Torsten och Sirkka Söderholms fond

Uppdaterad 18.3.2019.

Tidigare föreningsmedlemmarna Torsten och Sirkka Söderholm har i ett testamente överfört en del av sin egendom till Helsingforsregionens hörselsförening rf, att förvaltas och utdelas som stipendier eller bidrag för svenska hörselskadades i Finland utbildning och förkovran.

För ändamålet har bildats en fond som bär donatorernas namn.

 

Svensk hörselskadad i Finland, som vill söka bidrag från fonden, bör före utgången av april månad inkomma med en fritt formulerad anhållan till föreningens styrelse. Anhållan skall innehålla:

-Sökandens namn och personbeteckning.

-CV och/eller annan beskrivning av tidigare verksamhet, meriter och skolning.

-Adress.

-Bankförbindelse. 

-Belopp som ansöks.  

-En klar och entydig beskrivning av syftet för bidraget, eventuell annan finansiering samt annan information sökanden anser relevant för bedömningen av ansökan bör bifogas.

-En redogörelse för sökandens hörselskada är önskvärd.

Bidrag kan fås för kursavgifter, studieresor, kursmateriel och i trängande fall även för hyror av studiebostad o.d. Bidragen är i huvudsak personliga, men även allmängiltiga ändamål, som ökar de svenskspråkiga hörselskadades kunskaper, kan i mån av möjlighet beaktas.

Bidrag ges inte för hörhjälpmedel, som kan anses höra till den sociala sektorns ansvarsområde.

På basen av de inkomna ansökningarna kan styrelsen fördela vinstmedlen som ett eller flera bidrag. Styrelsen kan också avstå från att göra någon utdelning om de inkomna ansökningarna inte bedöms uppfylla testamentets anda.

Utdelning av understöd eller stipendier sker årligen före utgången av september månad.

Den som fått bidrag från fonden skall ge en skriftlig redogörelse för hur bidraget användes. Redogörelsen skall vara styrelsen till handa senast i mars följande år.

Föreningen anmäler bidraget till skatteförvaltningen.

Styrelsen